Giám đốc: ThS. Đặng Thị Nghĩa

Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Phụ trách chung

ĐT: 0257 305 1179; 0914 280 779

Email: [email protected]

 

 

Chuyên viên: CN. Nguyễn Tấn Khả 

Chuyên ngành Luật

Phụ trách công tác Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

ĐT: 0932 05 25 68

Email: [email protected]

 

Chuyên viên: CN. Lê Như Toàn

Phụ trách công tác Đào tạo Sơ cấp, Đào tạo thường xuyên

ĐT: 0905 629 670

Email: [email protected]

 

Chuyên viên: ThS. Lê Tấn Xin

Phụ trách công tác Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

ĐT: 0837 375 868

Email: [email protected]

 

Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng, giáo vụ

ĐT: 0935 44 55 52

Email: [email protected]