10 09, 2020

Chương trình đào tạo ngắn hạn Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất trong xử lý nước và nước cấp

2020-09-10T15:19:40+07:00September 10th, 2020|Chương trình đào tạo, Theo nhu cầu doanh nghiệp|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN  HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT [...]

9 06, 2020

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 (theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ)

2020-09-20T14:03:30+07:00June 9th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt [...]

Go to Top