DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 (Từ ngày 28 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020)

Nghề: Hướng dẫn du lịch

Tải danh sách về tại đây