Chức năng

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị thuộc trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. Trung tâm có chức năng: Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu và triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, quản lý các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội của trường, cụ thể:

– Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu và phối hợp với các khoa chuyên môn trong Trường, liên kết với các đối tác bên ngoài triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, thiết kế, quản lý đào tạo bậc Sơ cấp, đào tạo Thường xuyên, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội; huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, An toàn hóa chất cho các tổ chức, cá nhân.

– Phối hợp với các tổ chức thực hiện chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; dạy nghề cho lao động nông nghiệp, thanh niên và nông dân.

– Quản lý, liên kết tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động về tư vấn và đào tạo liên quan các lĩnh vực chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; cải tiến quy trình quản lý và sản xuất, kinh doanh.

– Đảm bảo thực hiện công tác đào tạo theo đúng các quy chế, quy định của Nhà trường, của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ

Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu về các vấn đề trong đào tạo ngắn hạn.
– Tổ chức xây dựng quy định cho đào tạo ngắn hạn.
– Giám sát việc thực hiện quy chế về đào tạo ngắn hạn bao gồm: ký hợp đồng, chiêu sinh, tổ chức thực hiện, cấp và quản lý chứng nhận, chứng chỉ.
– Tổ chức xây dựng kế hoạch, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị ở trong và ngoài trường xác định nhu cầu, tìm kiếm đối tác, quảng bá, xây dựng các chuyên đề đào tạo và gói tư vấn đào tạo theo nhu cầu.
– Triển khai thực hiện các loại hình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội và liên kết đào tạo với các doanh nghiệp.
– Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của trường trên cơ sở kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt.