CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô – đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

     1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

          – Trình bày được các kiến thức chuyên môn về bộ phận lễ tân và yêu cầu đối với nhân viên lễ tân;

          – Nắm vững được hệ thống hàng hóa và dịch vụ trong khách sạn;

          – Trình bày được các khái niệm tâm lý khách du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch, đặc điểm tâm lý khách du lịch;

          – Thực hiện được công việc của nhân viên lễ tân trong suốt quá trình phục vụ khách;

          – Có khả năng giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc.

     2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

          – Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

          – Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật;

          – Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

          – Ý thức trong lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

          – Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao;

          – Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các đơn vị nhà hàng và cơ sở phục vụ ăn uống.

     3. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp, học viên có thể làm việc tại vị trí nhân viên lễ tân tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

     1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

          – Thời gian đào tạo: 03 tháng;

          – Thời gian học tập: 10 tuần;

          – Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ;

          – Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 15 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 5 giờ).

     2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

          – Thời gian học các môn học, mô – đun đào tạo nghề: 300 giờ;

          – Thời gian học lý thuyết: 60 giờ; thời gian học thực hành: 230 giờ; Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 10 giờ.

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ – ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên