CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 

 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 

Tên nghề: Quản lý nhà hàng khách sạn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng môn học, mô – đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

     1.  Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

          – Trình bày được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

          – Trình bày được các khái niệm tâm lý khách du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch, đặc điểm tâm lý khách du lịch;

          – Xác định chính xác và kiểm tra, đánh giá được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng, khách sạn;

          – Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng trong phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

          – Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

          – Trình bày được hoạt động marketing trong nhà hàng, khách sạn;

          – Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

          – Thực hiện và tổ chức được các hoạt động kinh doanh trong nhà hàng, khách sạn.

     2.  Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

          – Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;

          – Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật.

          – Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

          – Ý thức trong lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

          – Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao;

          – Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các đơn vị nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, giải trí.

     3. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp, học viên có thể trực tiếp tham gia làm quản lý, chuyên viên tại các nhà hàng, khách sạn như: Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận tiền sảnh – lễ tân, phòng, ẩm thực, hội nghị yến tiệc, kinh doanh – tiếp thị, marketing tại các đơn vị trong nước và quốc tế.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:  

     1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

          – Thời gian đào tạo: 03 tháng;

          – Thời gian học tập: 10 tuần;

          – Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ;

          – Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 20 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 6 giờ).

     2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

            Thời gian học các môn học, mô – đun đào tạo nghề: 387 giờ

            Thời gian học lý thuyết: 130 giờ; thời gian học thực hành: 257 giờ

            Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 13 giờ.

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ – ĐUN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: